دستگاه بازیافت پلاستیک آپادانا

ماشین های خطوط بازیافت تولیدی ماشین سازی آپادانا به صورت مکانیکی اقدام به بازیافت مواد پلاستیکی می کند.بازیافت پلاستیک همانند بازیافت دیگر مواد مانند کاغذ نیست و باید انواع پلاستیکها را به صورت جداگانه بازیافت نمود. در فرایند بازیافت مواد پلاستیکی نوع آن که باید بازیافت شود باید مد نظر قرار گیرد. بدین ترتیب که هر نوع پلاستیک جدا از انواع دیگر بازیافت شود، در غیر این صورت فرایند بازیافت با اشکال روبه رو خواهد شد. پلی اتیلن ها با هم، پلی پروپیلن ها با هم و پلی آمیدها با هم بازیافت می شوند، چرا که هنگام فرایند بازیافت مواد پلاستیکی را خرد سپس ذوب کرده و مجدداً مورد استفاده قرار می‌دهند بنابراین اگر ترکیبی از مواد پلاستیکی مختلف نظیر ظروف یک بار مصرف با انواع مختلف خرد و سپس ذوب شوند، با توجه به متفاوت بودن نقطه ذوب ترکیب ناهمگونی ایجاد می شود.
مسئله بعدی نداشتن رنگ در مواد پلاستیکی است که اهمیت بسزایی در فرایند بازیافت دارد. به دلیل اینکه پلیمرهای رنگی دارای رنگ یکنواختی نیستند پس از بازیافت رنگ تیره پیدا می کنند در نتیجه کارخانه‌های سازنده برای به دست آوردن یک رنگ ثابت از مستربچ استفاده کرده سپس مواد پلیمری مذاب را به صورت فیلم درآورده و به کیسه پلاستیکی تبدیل می‌کنند، که ما از آنها به صورت کیسه‌های زباله مشکی استفاده می‌کنیم.

گالری پروژه

ماشین های خطوط بازیافت تولیدی ماشین سازی آپادانا به صورت مکانیکی اقدام به بازیافت مواد پلاستیکی می کند.

ماشین سازی آپادانا
تولید ماشین های خطوط بازیافت
ماشین سازی آپادانا اصفهان برتر بازیافت
ماشین بازیافت پِت
دستگاه پت

مراحل بازیافت

ماشین های خطوط بازیافت تولیدی ماشین سازی آپادانا به صورت مکانیکی اقدام به بازیافت مواد پلاستیکی می کند.بازیافت پلاستیک همانند بازیافت دیگر مواد مانند کاغذ نیست و باید انواع پلاستیکها را به صورت جداگانه بازیافت نمود. در فرایند بازیافت مواد پلاستیکی نوع آن که باید بازیافت شود باید مد نظر قرار گیرد. بدین ترتیب که هر نوع پلاستیک جدا از انواع دیگر بازیافت شود، در غیر این صورت فرایند بازیافت با اشکال روبه رو خواهد شد. پلی اتیلن ها با هم، پلی پروپیلن ها با هم و پلی آمیدها با هم بازیافت می شوند، چرا که هنگام فرایند بازیافت مواد پلاستیکی را خرد سپس ذوب کرده و مجدداً مورد استفاده قرار می‌دهند بنابراین اگر ترکیبی از مواد پلاستیکی مختلف نظیر ظروف یک بار مصرف با انواع مختلف خرد و سپس ذوب شوند، با توجه به متفاوت بودن نقطه ذوب ترکیب ناهمگونی ایجاد می شود.
مسئله بعدی نداشتن رنگ در مواد پلاستیکی است که اهمیت بسزایی در فرایند بازیافت دارد. به دلیل اینکه پلیمرهای رنگی دارای رنگ یکنواختی نیستند پس از بازیافت رنگ تیره پیدا می کنند در نتیجه کارخانه‌های سازنده برای به دست آوردن یک رنگ ثابت از مستربچ استفاده کرده سپس مواد پلیمری مذاب را به صورت فیلم درآورده و به کیسه پلاستیکی تبدیل می‌کنند، که ما از آنها به صورت کیسه‌های زباله مشکی استفاده می‌کنیم.

 

مراحل بازیافت:

  • مکانیکی
  • شیمیایی
  • انرژی

ماشین بازیافت مکانیکی آپادانا

ماشین های خطوط بازیافت تولیدی ماشین سازی آپادانا به صورت مکانیکی اقدام به بازیافت مواد پلاستیکی می کند.بازیافت پلاستیک همانند بازیافت دیگر مواد مانند کاغذ نیست و باید انواع پلاستیکها را به صورت جداگانه بازیافت نمود.